Tilbud på montering av sikkerhetslås

Styret har hentet inn tilbud på montering av sikkerhetslås. Tilbudet gir mulighet for at beboere kan gå sammen i grupper på 5 og få dette arbeidet rabattert.

Tilbudet:

Etter befaring oversendes herved pristilbud på montering av FG-godkjent sikkerhetslås til leiligheter
Pris for montering av et stykk: Kr.2700,- inkl. mva
Samlet montering (minimum 5 stk) pris per stykk: Kr.2494,- inkl. mva

Ved bestilling av min. 50 stk. (montering 5 & 5) Kr.2195,- inkl. mva

Prisen forutsetter:
– Kontantbetaling av utført arbeid (betalingsterminal aksepter alle norske betalingskort også VISA og Master Card).
– At kunden spesifiserer om døren er innadslående eller utadslående.
– Tilgang på parkerings plass.
– At døren fungerer bra før oppstart og at ikke ekstra retting er nødvendig.
Mer arbeid i forbindelse med reparasjon av døren kommer i tillegg.

– For at fem stk skal benytte seg tilbudet om samlet montering, så vil vi være avhenging av uhindret kontinuerlig montering. Det betyr at kunden må befinne seg hjemme i tidsrommet 08.00 – 16.00. Hvis kunden ikke har mulighet til dette må det overleveres nøkler for at vår montør får adgang monteringsdagen. Vi foreslår at alle møter vår montør kl. 08.00 slik at han kan få nøkler og ta betaling samtidig. Vi er åpne for andre forslag om dere skulle ha det. tar seg av nøkkeladministrasjon så kan kunden levere fra seg

Forliksavtale med utbygger

Etter 2 dager i retten hvor vi var stevnet av utbygger sammen med BN Megler for tilbakehold av ca. 3,5 mill. kroner, valgte vi å inngå et forlik i saken. Forliket kom i stand blant annet som følge av en klar oppfordring fra dommeren om å komme til enighet, blant annet fordi en ankesak har 1,5 års ventetid i rettssystemet her i Oslo.
Forliket går i korthet ut på at utbygger skal utbedre de manglene som er dokumentert gjennom 2 rapporter som er utarbeidet av fagkyndige takstfolk. De samme sakkyndige skal godkjenne det utførte arbeidet innen utbetaling kan skje. Arbeidene skal utføres i løpet av inneværende år, og det skal søkes om ferdigattest for byggene. Avtalene forutsetter at Borettslaget samarbeider slik at utbygger blir i stand til å utføre arbeidene.
Dette siste punktet er tatt inn spesielt med sikte på at håndverkere må ha tilgang til leilighetene for å kunne utbedre brannvarslingsanlegget, fyringsanlegget og ventilasjonsanlegget. Allerede i inneværende uke skal brannvarslingsanlegget utbedres i Breigata 12. Alle beboerne er allerede kontaktet om dette som skal skje torsdag den 21. juni, på vanlig dagtid. Vi innser at det er vanskelig for folk å stille opp på vanlig dagtid, men brannvarsling er så viktig for den enkelte, at vi håper at alle legger godviljen til for at tiltaket kan gjennomføres! Dette gjelder både din egen og naboenes sikkerhet.
Et forlik innebærer at begge parter må strekke seg. Styret har valgt å gjøre dette blant annet fordi vi ønsker å se framover. De mest kritiske feilene blir nå rettet på med en påfølgende kontroll av arbeidet er gjort godt nok.
Dette forliket omfatter kun fellesarealene både ute og inne. De enkelte andelseierne må sjøl sørge for å reklamere for feil og mangler på den enkelte leilighet.

Styret den 18. juni 2012

Nysådd gressplen

Plenen i borettslaget er nysodd. Det er derfor svært viktig at man unngår unødvendig ferdsel på denne, da dette kan skade veksten til gresset.

The lawns have just been seeded. It is therefore very important to avoid unnecessary traffic on this, as this can damage the growth of the grass.

CONTAINER i BAKGÅRDEN

Alt som står utenfor kjellerbodene skal kastes i containeren som nå står i bakgården. Det er fint om alle hjelper til med dette!
Containeren kan også benyttes til å tømme boder og skaper for gammelt skrot som ikke lenger er i bruk.

Men det er ikke alt som kan kastes i containeren. Se egen plakat som er plassert på containeren.

Det viktigste som ikke må kastes i containeren er:
– Alt elektrisk og elektronisk avfall, lyspærer og lysstoffrør (dette kan leveres på alle elektriske forretninger).
– Matavfall og frityroljer.
– Farlig avfall som maling og lakk.
– Eksplosiver.

Det er også viktig at ting komprimeres slik at det blir plass til mest mulig.

Til alle andelseiere i Borettslaget 4Blocks

Det er vår og det skal avvikles ordinær generalforsamling i borettslaget.

Tid: 3. mai 2012 klokka 17:00
Sted: 2.etasje på Asylet i Grønland 28 (som i fjor)

Som det framgår av vedtektene består en generalforsamling kun av faste poster. Og av forslag som er sendt inn til styret. Fristen for å sende inn forslag til generalforsamling er søndag den 15. april. Forslag kan sendes til epost adresse styret.4blocks@gmail.com, eller det kan leveres til et av styremedlemmene. Dere kan også sende det til vår forretningsfører: OBF, Postboks 4301 Nydalen, 0402 Oslo, merket Borettslaget 4 Blocks.

Til årets generalforsamling foreligger det allerede en sak fra den ekstraordinære generalforsamlingen i november i fjor. Styret ble der pålagt å utrede forslaget om å binde renta i Husbanken på hele eller deler av gjelda. Forslag om dette er det dermed ikke nødvendig å sende inn. Det er bare å møte opp og delta i debatten og avgi sin stemme på årsmøtet.

Generalforsamlingen innebærer også valg av styremedlemmer. Du som ønsker å være med, må melde fra !
Det vil bli utsendt innkalling til generalforsamlingen med fullstendig saksliste når denne er klar.

Reklamasjoner
Det er nå snart 3 år siden de første flyttet inn i sine leiligheter. Styret arbeider som dere vet med Borettslagets krav om ferdigstillelse og andre reklamasjoner mot utbygger. Denne saken omfatter imidlertid ikke feil og mangler på de enkelte leilighetene. Det må hver enkelt andelseier sjøl ta opp med utbygger. Sjøl om kanskje alle sammen har reklamert skriftlig til utbygger allerede, råder vi alle som fortsatt ikke har fått disse utbedret til å gjenta klagen. Reklamasjonsfristen er 3 år i vårt tilfelle, og det er meget viktig at utbygger mottar reklamasjonen innen fristen. Reklamasjonen sendes til utbygger: Breigata 12 AS, Hausmannsgate 19 A, 0182 Oslo.

Hva skjer i nabolaget
På nabotomten i Lakkegata blir det et forretningsbygg med kontorer, og en barnehage i sammenheng med den som allerede finnes på hjørnet mot dagens parkeringsplass (som nå er en byggeplass). Så vidt vi forstår, blir det en innkjøring til vårt garasjebygg via kjelleren i det nye bygget. Arbeidet med å rive bygget er nå på det nærmeste ferdig, og vi kan derfor snart forvente at de starter spuntingen. Spunting gir en god del støy fra slagene som driver spuntene ned i bakken. Det vil trolig også merkes en god del rystelser, men dette er ikke farlig.

Vi har også mottatt et varsel fra kommunen om at det skal skiftes rør i både Lakkegata og Breigata i løpet av denne sommeren.

Vi har måttet stenge av alle takterassene (bortsett fra den lave i 6.etasje i Breiata 18A). Dette skyldes at rekkverkene er for svake i forhold til byggforskriftene. Og at avløpende har vært tette slik at lemmene er ute av posisjon med fare for at det kan oppstå huller i taktekkingen. Begge disse forhold reklamerer vi på til utbygger.

Veggedyr
Som noen kanskje har sett i mediene, har det det blitt mer vanlig å få veggedyr inn i leilighetene. Vi har hatt flere tilfeller av dette, og i den forbindelse har borettslaget tatt regningen for å bekrefte skadedyrets art, og for å finne ut om dyrene har spredd seg til naboleiligheter.
Det er imidlertid den enkelte beboer som må betale for bekjempelsen av veggedyr.
Men det er ikke helt uvanlig at innboforsikringen dekker dette. Det finnes flere firmaer som utfører slik bekjempelse. Vi har lagt ut noen lenker til slike på vår hjemmeside. Vi har også lagt ut generell info om veggedyr fra folkehelseinstituttet på vår hjemmeside under punktet Diverse. Der vil dere kunne lese at det er lett å få veggedyr inn i leiligheten, men det er ikke like enkelt å bli kvitt dem. Beboerne har imidlertid en plikt til å bekjempe disse så snart de er oppdaget. Styret må varsles ved mistanke, og vi vil da sørge for at fagfolk undersøker leiligheten. Brosjyren kan leses her

Oslo mars 2012
Styret i Borettslaget 4 Blocks

Problemer med varme

Til alle Beboerne i Borettslaget 4 Blocks

Pumpa som stadig stoppet ble skiftet på fredag ettermiddag den 10. februar.
Vanntrykket i varmesystemet er dermed blitt høyere og mange har merket bedre varme i radiatorene.
Men dessverre er det mange radiatorer som fortsatt er kalde. Fagfolkene vi har vært i kontakt med mener at dette skyldes at det er kommet luft inn i systemet, blant annet som en følge av lekkasjer.

Alle bør derfor lufte radiatorene. Det kan være en fordel å banke litt forsiktig i radiatorene før man tapper av litt vann, kanskje en liten kaffekopp. Det er ikke alltid at eventuell luft kommer først. Dette bør ikke bare gjøres på de radiatorene som gir lite eller ingen varme: det er en fordel om alle luftes. Operasjonen kan gjerne gjentas etter en stund. Husk at dette kan hjelpe en nabo som fryser!

Husk også at en kald radiator er spesielt utsatt for å fryse dersom man åpner vinduet.
Hvis det er spørsmål, eller du trenger hjelp til å lufte, må dere ta kontakt med undertegnede,
så skal jeg forsøke å hjelpe så snart jeg kan.

Vi oppfordrer alle til å besøke vår hjemmeside www.4blocks.no jevnlig !

Avfallshåndtering

Det har den siste tiden vært en del problemer knyttet til avfallshåndtering i borettslaget. Styret har derfor laget en flyer med informasjon knyttet til dette. Flyeren vil bli levert ut til alle beboere de kommende ukene, men er nå også lagt ut på hjemmesiden. For å finne informasjonen om avfallshåndtering, gå inn på Diverse-menyen.

Klageskjema

Styret har nå lagt ut klageskjema på sidene. Dette ligger under Menyelementet Skjema, og heter klage. Dette vil laste ned et worddokument(doc-format) som skal fylles ut og leveres. Hvordan skjemaet skal leveres er beskrevet i selves skjemaet.