Ordensregler

Ordensregler

Skal du ha selskap, eller lurer du generelt sett på hvordan du bør oppføre deg som stolt 4Blocks-beboer? Her kan du lese ordensreglene våre.

Ordensreglene er et sett med regler vi har gitt oss selv som naboer. De ble utformet og vedtatt på generalforsamlingen, hvor de også kan endres ved behov.

Skal vi bo sammen som gode naboer, er det viktig at vi følger disse reglene. Eventuelle brudd på disse kan i siste instans føre til utkastelse, så prøv ditt beste med å være snill og grei.

Den korte versjonen

Vær stille om kvelden og tidlig om morgenen. Det sier seg kanskje selv, men når man velger å bo i en bygård, må man ta hensyn til naboene sine. Dette gjelder både for festing og oppussing. Ikke rot til fellesarealene. Fellesarealene er til for alle – og ikke en personlig lagringsplass. Husk å sette alt som tilhører deg inni din egen leilighet eller boden. Husk å låse kjellerdørene. Etter endel innbrudd i kjellerbodene, har vi lagt merke til at mange ikke låser kjellerdøren etter seg. Vi oppfordrer deg derfor til å dobbeltsjekke at kjellerboden er låst. Ikke parker i oppkjørselen. Når du parkerer i oppkjørselen gjør du det vanskelig å komme seg inn og ut, og Renovasjonsetatens tapre morgenfugler får ikke tømt søppeldunkene våre. Når vi snakker om søpla, husk å kildesortere! Kildesorteringen er ikke bare bra for miljøet, men også for renovasjonskostnadene våre. Kaster du søplen din i riktig bøtte, sparer du nemlig borettslaget for ekstrautgiftene dette medfører. Og har du hund, katt eller et annet husdyr, husk å ha på bånd på lufteturer.

Det var jo ikke så ille egentlig? Det er selvfølgelig noen detaljer som ikke kan ignoreres, og derfor ber vi deg lese gjennom disse fra tid til annen.

Husordenregler

INNLEDNING

Borettslaget tilhører borettshaverne i fellesskap, og vi er alle ansvarlige for at det blir et godt bomiljø, der vi ikke sjenerer hverandre utilbørlig, og for at bostandarden opprettholdes med minst mulig utgifter.
Vedtekter, husorden og andre regler skal bidra til å sikre dette. Borettshaverne/andelseierne plikter å følge disse bestemmelsene, og er ansvarlig for at de overholdes av husstanden og av andre som gis adgang til leiligheten. Andelseierne har også tilsvarende ansvar for skader som måtte påføres borettslagets eiendom.

1 HUSORDEN

Beboerne er ansvarlige for at husorden blir overholdt av husstanden, av fremleietakere eller av andre
personer som er gitt adgang til leiligheten eller gården forøvrig.

Det er lov å ha grill og bruke dette i borettslaget, men ikke med kull, heller ikke engangsgriller.

2 FELLESROM

Alle dører inn til oppgangene skal som hovedregel være lukket og låst. Alle kjellerrom skal være låste.

Fellesrom, det vil si: kjeller og oppganger skal ikke brukes som lager- eller lekeplass. Det betyr at de skal være frie for gjenstander som hindrer atkomst til og fra dører, ganger og kjellerdører av hensyn til brannsikkerheten. Barnevogner kan imidlertid plasseres på slike arealer, forutsatt at dette ikke vanskeliggjør ferdselen vesentlig.

Fellesarealene må ikke under noen omstendighet brukes på en slik
måte at det hindrer fri ferdsel i alle rømningsveier, også fra kjeller.
Røyking er ikke tillatt i fellesrom. Dette gjelder også oppganger.

Boder tilhører borettslaget og disponeres av beboerne. Det er en betingelse for å kunne disponere boder, at boden er tydelig merket med leilighetsnummer og er låst.

Alle har et felles ansvar for at fellesarealer er ryddige.

Balkongene, takterrassene og bakgården skal ikke brukes til lagerplass. Dette inkluderer men er ikke avgrenset til bygningsmaterialer, avfall, hvitevarer møbler ment for innendørs bruk og mer som ikke er normalt på balkonger. Avfall og sigarettstumper skal samles opp og håndteres på
forsvarlig måte. Det er ikke lov å hensette møbler, hvitevarer, søppel o.l i fellesarealer. Andelseier vil bli fakturert kostnader av hensetting minimum 2000,- per gjenstand.

Oppsetting av utvendige markiser (regelverk for markiser og permanente (over)bygg), permanente overbygg eller andre utvendige endringer, lamper, kontakter, brevkasser, skilt og lignende, skal ikke skje uten samtykke fra styret.

Eksplosive, flyktige eller illeluktende gjenstander, væsker eller gasser tillates ikke oppbevart i leilighet, balkong, kjeller eller annet fellesrom.

3 HUSDYR

Det er ikke tillatt å holde husdyr uten skriftlig tillatelse fra styret. Det skal heller ikke være mer enn to husdyr pr.husstand. Ekskrimenter fra husdyr skal fjernes fra fellerarealer og bakgård.

4 MELDING OM FEIL OG SKADE

Skade på innbo og løsøre dekkes av beboernes egne hjem- og innboforsikring. Uforutsette skader på bygningen dekkes normalt av borettslagets forsikring. Skade som oppstår på eiendom skal alltid
meldes til styret. Skadebegrensende tiltak for borettslagets verdier skal alltid iverksettes så snart som mulig. Beboerne må påregne å skulle betale egenandel ved skade når gårdens forsikring belastes.

5 KJØREPORT

Ved bruk av kjøreportene skal disse alltid låses både ved inn- og utkjøring. Forøvrig må det påses at gangportene alltid er låst, dette for å redusere faren for innbrudd, brannstiftelse og hærverk i gården. Ønsker du tilgang til kjøreport må du ta kontakt med styret i forkant slik at du kan få midlertidig kode/adgang til porten.

6 PARKERING

Parkering i bakgården og i portrommene er forbudt i henhold til skilting, og overtredelse medfører borttauing av kjøretøyet for eiers regning og risiko. Sykler settes i stativene anskaffet til slik bruk.

7 RO I GÅRDEN OG LEILIGHETER

Det skal være ro i leilighetene i tidsrommet mellom kl. 23.00 og 07.00. Videre skal det være ro i bakgården mellom kl. 21.00 og 07.00. Dette betyr ikke at det er ulovlig å oppholde seg i gården etter kl. 21.00, men at det skal være ro og orden. Unntatt er varslede fellesarrangementer for beboerne i borettslaget, da settes tiden til kl. 23.00.

På grunn av støy er ballspill ikke tillatt i bakgården.

Byggearbeider og oppussing av støyende karakter skal avsluttes innen kl. 21.00 på hverdager og kl. 16.00 lørdager og søndager. Slikt arbeid kan ikke påbegynnes før kl.10.00 på lørdag og søndager.

8 BYGGEARBEIDER PÅ LEILIGHETENE

Alle forandringer på leilighetene skal utføres i tråd med bestemmelsene i borettslagets vedtekter og offentliger krav og regelverk. Forandringer som krever det skal utføres av autoriserte håndverkere. Utvendige endringer, inkludert på private takterasser, skal på forhånd godkjennes av styret. Om endringsarbeidet medfører tilskitning av trappeoppgang, må beboeren selv sørge for tilfredsstillende vask av den berørte del av oppgangen.

9 LYS PÅ FELLESOMRÅDER

Lys på fellesområder samt i bakgården skal være påslått i tråd med innstillingene når det er mørkt ute. Ved mistanke om feil på tidsbrytere og fotoceller, kontakt styret.

10 AVFALLSHÅNDTERING

Avfallsbeholder skal kun benyttes til de formål de er oppsatt til. Det betyr at det kun kan kastes henholdsvis alminnelig husholdningsavfall, restavfall, og papir i disse beholderne. Papir skal kastes i avfallbeholdere merket papir. Husholdningsavfall, restavfall, skal kastes i avfallsbeholderne merket for dette. Restavfall skal være innpakket. Borettslaget er til enhver tid underlagt kommunens regler for avfallshåndtering. Avfallsbeholdene må ikke fylles med mer enn at lokket kan lukkes og slutter tett til. Alt annet avfall som møbler, elektriske artikler, klær, byggeavfall, mursteiner, maling m.v må leveres
av den enkelte beboer på annen måte og i tråd med kommunens regler for dette og for egen regning.

11 UTTØY OG SKADEDYR

Den enkelte andelseier plikter straks å gi melding til styret samt utrydde uttøy (veggedyr, kakerlakker mv) , og likeledes rotter, mus og eventuelle andre skadedyr.

12 BRUDD PÅ HUSORDENSREGLENE

Gjentatte brudd på husordensreglene kan føre til oppsigelse av leieforholdet og utkastelse/tvangssalg av leiligheten.