RETNINGSLINJER OPPUSNING leiligheter i 4Blocks

Nedenfor står våre retningslinjer for oppusning av leiligheter i borettslaget

Varsle styret og ev. høre om oppussingen er søknadspliktig
Erfaringen er at oppussing av leiligheter ofte medfører utfordringer som styret må håndtere. Dette gjelder blant annet klager på støy, avfallshåndtering, ulovlig parkering på borettslagets fellesarealer, endringer som berører leiligheten og eller/tilstøtende leiligheter, osv. Det er derfor fint om du melder i fra når du skal pusse opp, så kan styret kontakte deg direkte hvis vi trenger det.

Bygningsmessige arbeider

Jfr. våre husordensregler pkt 8. skal alle forandringer på leilighetene utføres i tråd med bestemmelsene i borettslagets vedtekter og offentlige krav og regelverk. Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter og andre offentlige bestemmelser er ikke tillatt.

Inngrep i borettslagets felles installasjoner som bærevegger, felles rør og ventilasjon osv. er alltid søknadspliktig!

En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

Forandring av boligens planløsning, herunder bruksendring av rom i leiligheten, krever styrets samtykke, før tiltak iverksettes. Tiltak iverksatt uten slik samtykke kan kreves tilbakeført.

Styret kan kreve fremlagt dokumentasjon som viser at arbeid som berører el., rør og ventilasjon er forskriftmessig utført. Dette samme gjelder evt. nødvendig offentligrettslige tillatelser, f. eks. fra bygningsmyndighetene.

Det er ikke tillatt å koble til kjøkkenvifte med motor til felles ventilasjonsanlegg hverken i blokkene eller rekkehusene. http://www.4blocks.no/boligperm-ventilasjon-blokkene/

Forandringer som berører bygningens eksteriør – herunder oppsetting av private radio- og TV antenner, markiser etc., er ikke tillatt uten styrets forutgående samtykke.

Fagfolk skal benyttes blant annet ved arbeid på
• elektrisk anlegg (alle andelseiere er ansvarlig for at det elektriske opplegget i hver leilighet tilfredsstiller forskriftsmessige krav)
• rør og avløp, våtromsarbeid
• annet fellesanlegg

Borettslaget 4 Blocks har gunstige avtaler med både rørlegger Holter VVS og Egner elektro og disse kjenner våre bygg godt.

Varsle naboer
Før du setter i gang oppussingen tilsier god naboskikk at man varsler naboene før støyende arbeid igangsettes, jf. også borettslagets husordensregler punkt 7.

Du kan for eksempel henge opp et oppslag på tavlen i oppgangene hvor du informerer om
• hvor lenge oppussingen skal vare
• når det vil være ekstra støy
• ditt telefonnummer som naboer kan kontakte deg på hvis bråket blir for ille eller de har ekstra behov for ro en dag

Når du pusser opp:

Støyende arbeid (boring, hamring, saging osv.)
Borettslagets husordensregler punkt 7:
Banking, boring, bruk av slagdrill eller andre apparater som forstyrrer naboene, skal ikke forkomme i
leilighetene før kl. 08.00 eller etter kl. 21.00 på hverdager, og kun mellom kl. 10.00 og kl. 16.00 på lørdager. På søndager og helligdager skal slikt ikke forekomme.
Beboere som planlegger oppussings- eller fornyingsarbeid utover en ukes varighet, og der dette vil medføre forstyrrelser for naboene, skal varsle naboene i samme blokk om dette på forhånd.

Avfallshåndtering og renhold
• Borettslagets avfallsbeholdere er kun for husholdningsavfall, ikke oppussingsavfall (kastes bygningsavfall i våre restavfallsbeholdere vil ikke renovasjonsetaten tømme søppelcontaineren og det vil medføre problemer for oss alle)
• Avfall skal ikke oppbevares i fellesarealer, verken utendørs, i oppganger eller kjeller
•Avfall skal ikke oppbevares i bakgården eller utenfor søppelrom.

  • Dersom oppussingsarbeidet medfører tilskitning av trappeoppgang, eller uteområder må beboeren selv sørge for tilfredsstillende vask, kosting av den berørte del av oppgangen eller uteområdet

Parkering (for deg og håndverkere)
• Det er ikke tillatt å parkere på borettslagets fellesarealer
• Har du behov for midlertidig parkering for bil, henger eller annet utstyr, skal dette være godkjent av styret på forhånd
• Se for øvrig borettslagets husordensregler

Takterrasser, balkonger og utvendige endringer

  • Balkongene, takterrassene og bakgården skal ikke brukes til permanent lagerplass for bygningsmaterialer, avfall eller lignende.
  • Oppsetting av utvendige markiser (regelverk for markiser og permanente (over)bygg), permanente overbygg eller andre utvendige endringer, lamper, kontakter, brevkasser, skilt og lignende, skal ikke skje uten samtykke fra styret. Dette inkluderer markiser, screens etc på private takterrasser.

NB! Ovenstående regler gjelder også for ev. håndverkere du måtte bruke for å utføre arbeidet. Det er din plikt som eier å informere om reglene og sørge for at de overholdes. Forsøpling vil kunne medføre et gebyr fra borettslaget for å dekke våre ekstrakostnader (vaktmestertid og bortkjøring av avfall).

Kontakt styret ved spørsmål: styret4blocks@gmail.com