Forliksavtale med utbygger

Etter 2 dager i retten hvor vi var stevnet av utbygger sammen med BN Megler for tilbakehold av ca. 3,5 mill. kroner, valgte vi å inngå et forlik i saken. Forliket kom i stand blant annet som følge av en klar oppfordring fra dommeren om å komme til enighet, blant annet fordi en ankesak har 1,5 års ventetid i rettssystemet her i Oslo.
Forliket går i korthet ut på at utbygger skal utbedre de manglene som er dokumentert gjennom 2 rapporter som er utarbeidet av fagkyndige takstfolk. De samme sakkyndige skal godkjenne det utførte arbeidet innen utbetaling kan skje. Arbeidene skal utføres i løpet av inneværende år, og det skal søkes om ferdigattest for byggene. Avtalene forutsetter at Borettslaget samarbeider slik at utbygger blir i stand til å utføre arbeidene.
Dette siste punktet er tatt inn spesielt med sikte på at håndverkere må ha tilgang til leilighetene for å kunne utbedre brannvarslingsanlegget, fyringsanlegget og ventilasjonsanlegget. Allerede i inneværende uke skal brannvarslingsanlegget utbedres i Breigata 12. Alle beboerne er allerede kontaktet om dette som skal skje torsdag den 21. juni, på vanlig dagtid. Vi innser at det er vanskelig for folk å stille opp på vanlig dagtid, men brannvarsling er så viktig for den enkelte, at vi håper at alle legger godviljen til for at tiltaket kan gjennomføres! Dette gjelder både din egen og naboenes sikkerhet.
Et forlik innebærer at begge parter må strekke seg. Styret har valgt å gjøre dette blant annet fordi vi ønsker å se framover. De mest kritiske feilene blir nå rettet på med en påfølgende kontroll av arbeidet er gjort godt nok.
Dette forliket omfatter kun fellesarealene både ute og inne. De enkelte andelseierne må sjøl sørge for å reklamere for feil og mangler på den enkelte leilighet.

Styret den 18. juni 2012