Husordensregler

1. Husorden:
Beboerne er ansvarlige for at husorden blir overholdt av husstanden, av
fremleietakere eller av andre personer som er gitt adgang til leiligheten eller gården
forøvrig.

2. Fellesrom, inne og ute:
Alle dører inn til oppgangene skal som hovedregel være lukket og låst.

Alle kjellerrom skal være låste.

Fellesrom, det vil si: kjeller og oppganger skal ikke brukes som lager- eller lekeplass.
Det betyr at de skal være frie for gjenstander som hindrer atkomst til og fra dører,
ganger og kjellerdører av hensyn til brannsikkerheten. Barnevogner kan imidlertid
plasseres på slike arealer, forutsatt at dette ikke vanskeliggjør ferdselen vesentlig.
Fellesarealene må ikke under noen omstendighet brukes på en slik måte at det
hindrer fri ferdsel i alle rømningsveier, også fra kjeller.

Røyking er ikke tillatt i fellesrom. Dette gjelder også oppganger.

Boder tilhører borettslaget og disponeres av beboerne. Det er en betingelse for å
kunne disponere boder, at boden er tydelig merket med leilighetsnummer og er låst.
Alle har et felles ansvar for at fellesarealer er ryddige.

Balkongene, takterrassene og bakgården skal ikke brukes til permanent lagerplass
for bygningsmaterialer, avfall eller lignende. Avfall og sigarettstumper skal samles
opp og håndteres på forsvarlig måte.

Oppsetting av utvendige markiser, lamper, kontakter, brevkasser, skilt og lignende,
skal ikke skje uten samtykke fra styret.

Eksplosive, flyktige eller illeluktende gjenstander, væsker eller gasser tillates ikke
oppbevart i leilighet, balkong, kjeller eller annet fellesrom.

3. Husdyr:
Det er ikke tillatt å holde husdyr uten skriftlig tillatelse fra styret. Det skal heller ikke
være mer enn to husdyr pr.husstand. Ekskrimenter fra husdyr skal fjernes fra
fellerarealer og bakgård.

4. Melding om feil og skade:
Skade på innbo og løsøre dekkes av beboernes egne hjem- og innboforsikring.
Uforutsette skader på bygningen dekkes normalt av borettslagets forsikring. Skade
som oppstår på eiendom skal alltid meldes til styret. Skadebegrensende tiltak for
borettslagets verdier skal alltid iverksettes så snart som mulig. Beboerne må påregne
å skulle betale egenandel ved skade når gårdens forsikring belastes.

5. Kjøreporter:
Ved bruk av kjøreportene skal disse alltid låses både ved inn- og utkjøring. Forøvrig
må det påses at gangportene alltid er låst, dette for å redusere faren for innbrudd,
brannstiftelse og hærverk i gården.

6. Parkering:
Parkering i bakgården og i portrommene er forbudt i henhold til skilting, og
overtredelse medfører borttauing av kjøretøyet for eiers regning og risiko.

Sykler settes i stativene anskaffet til slik bruk.

7. Ro i gården og i leiligheter:
Det skal være ro i leilighetene i tidsrommet mellom kl. 23.00 og 07.00. Videre skal det
være ro i bakgården mellom kl. 20.00 og 07.00. Dette betyr ikke at det er ulovlig å
oppholde seg i gården etter kl. 20.00, men at det skal være ro og orden. Unntatt er
varslede fellesarrangementer for beboerne i borettslaget, da settes tiden til kl. 23.00.

Byggearbeider og oppussing av støyende karakter skal avsluttes innen kl. 20.00 på
hverdager og kl. 16.00 lørdager og søndager. Slikt arbeid kan ikke påbegynnes før
kl.10.00 på lørdag og søndager.

Ballspill er ikke tillatt i bakgården.

8. Byggearbeider på leilighetene:
Alle forandringer på leilighetene skal utføres i tråd med bestemmelsene i
borettslagets vedtekter og offentliger krav og regelverk. Forandringer som krever det
skal utføres av autoriserte håndverkere. Om endringsarbeidet medfører tilskitning av
trappeoppgang, må beboeren selv sørge for tilfredsstillende vask av den berørte del
av oppgangen.

9. Lys på fellesområder:
Lys på fellesområder samt i bakgården skal være påslått i tråd med innstillingene når
det er mørkt ute. Ved mistanke om feil på tidsbrytere og fotoceller, kontakt styret.

10. Avfallshåndtering:
Avfallsbeholder skal kun benyttes til de formål de er oppsatt til. Det betyr at det kun
kan kastes henholdsvis alminnelig husholdningsavfall, restavfall, og papir i disse
beholderne. Papir skal kastes i avfallbeholdere merket papir. Husholdningsavfall,
restavfall, skal kastes i avfallsbeholderne merket for dette. Restavfall skal være
innpakket. Borettslaget er til enhver tid underlagt kommunens regler for
avfallshåndtering. Avfallsbeholdene må ikke fylles med mer enn at lokket kan lukkes
og slutter tett til. Alt annet avfall som møbler, elektriske artikler, klær, byggeavfall,
mursteiner, maling m.v må leveres av den enkelte beboer på annen måte og i tråd
med kommunens regler for dette og for egen regning.

11. Uttøy og skadedyr
Den enkelte andelseier plikter straks å gi melding til styret samt utrydde uttøy
(veggedyr, kakerlakker mv) , og likeledes rotter, mus og eventuelle andre skadedyr.

12. Brudd på husordensreglene:
Gjentatte brudd på husordensreglene kan føre til oppsigelse av leieforholdet og
utkastelse/tvangssalg av leiligheten.